Debatten om Sveriges medborgarskapsprov

Redan när ett medborgarskapsprov för första gången nämndes som ett möjligt inslag i processen för en utlänning att få svenskt medborgarskap uppstod det genast en debatt om detta. Att en debatt uppstod var inte så konstigt, det uppstår debatter om i stort sett alla förslag som har inflytande på det svenska samhället. Debatten om ett prov för att bli medborgare blev dock redan från början mycket intensiv och fylld av känslor.   

Från början såg det som att ett medborgarskapsprov knappast skulle komma att bli en realitet men allteftersom den allmänna opinionen svängt till att bli alltmer kritisk mot invandring i allmänhet och flyktinginvandring i synnerhet har också tanken om ett prov för att få medborgarskap vuxit sig allt starkare och har också konkretiserats såtillvida att när detta skrivs våren 2021 så finns det en parlamentarisk majoritet som stöder någon form av medborgarskapsprov. 

Det har med andra ord skett en rejäl sväng till förmån för medborgarskap i Sverige men bara för att det våren 2021 finns ett starkt stöd för ett medborgarskapsprov så betyder inte det att stödet kommer att finnas kvar eftersom känslorna i debatten om ett prov för att få medborgarskap är fortsatt starka. 

Vad är ett medborgarskapsprov 

Ett medborgarskapsprov är precis som det låter ett prov för personer som önskar bli medborgare i ett land, i det här fallet i Sverige. Det som många personer associerar med ett prov för att blir medborgare är prov på kunskaper i svenska språket, Sveriges historia, statsskick med mera. Att just dessa delar ska ingå i ett prov för medborgarskap behöver dock inte vara fallet. Det skulle kunna vara till exempel svenska lagar inom olika områden som står i centrum för provet och det skulle också kunna vara delar av svensk kultur och vad som anses vara svenska värderingar. Vad som ska ingå i ett medborgarskapsprov, vem som ska utforma provet och hur det ska genomföras är frågor som också kommer att debatteras under en lång tid framöver. 

Logiska argument om medborgarskapsprovet

Det finns ett antal logiska argument som brukar framföras både för och emot ett medborgarskapsprov. Självklart är många av dessa argument, om inte alla, baserade på känslor och värderingar. Till och med ett logiskt argument som att det kommer att kosta pengar att utforma och genomföra provet för medborgarskap kan genast värderas mot nyttan av provet, och de vinster för samhället som skulle komma om de nya medborgarna skulle kunna anpassa sig bättre, och snabbare, till samhället. 

Andra logiska argument som man kan tvista om är vilka krav man ska ställa i själva provet. Ska kravet på kunskaper i svenska till exempel vara på en nivå som räcker för att klara av att skriva en artikel som denna? Detta kan det säkert bli debatt om, särskilt som det visat sig att kunskaperna i att skriva svenska de senaste åren sjunkit också hos etniska svenskar. 

Känslor och värderingar i debatten om medborgarskapsprov 

Debatten om medborgarskapsprovet är, precis som alla andra politiska debatter, baserad på känslor och värderingar, två begrepp som man kanske egentligen inte kan skilja åt helt och hållet. Det som skiljer ut debatten om medborgarskapsprov från andra debatter är att känslorna i denna debatt kanske varit än mer stormiga än de brukar vara.   

De huvudsakliga värdegrunderna för respektive mot ett medborgarskapsprov har sin grund i människosyn och etnicitet. De personer som anser att värdet på idén om alla människors lika värde, oavsett var de kommer ifrån, är högre än värdet av att ha ett samhälle med gemensamma värderingar, kultur och historia är ofta mot tanken på ett medborgarskapsprov eftersom det skulle ge en fördel för de personer som är etniska svenskar, och därmed gå emot tanken på att alla människor är lika mycket värda. 

De personer som stödjer ett medborgarskapsprov anser å andra sidan att värdet av ett samhälle med en stark gemenskap som består av personer som klarar av att dra sitt strå till stacken är mycket mer värt än att alla människor är lika mycket värda, oavsett kunskaper och ursprung. Även dessa personer brukar dock framhäva alla människors lika värde då det har blivit en universalprincip som i stort sett alla människor i världen instämmer i även om praktiska omständigheter nästan alltid visar att vi visst sätter helt olika värde på olika personer. 

Debatten om medborgarskapsprov kanske aldrig tar slut 

Debatten om ett medborgarskapsprov har som sagt varit intensiv. Även om eller när ett medborgarskapsprov införs så kommer det säkert inte att tysta debatten särskilt mycket. Debatten kommer att fortgå om medborgarskapsprovets vara eller inte vara men det kommer även uppstå underdebatter som handlar om olika delar av provet. 

Det kommer med stor sannolikhet att uppstå en intensiv debatt om provets innehåll. Vad ska man kunna för att få bli svensk medborgare? Vem ska utforma provet för svenskt medborgarskap? Hur ska provet arrangeras? Vilka utlänningar kvalificerar sig ens för att ta provet? Det är högst osannolikt att en person som skulle klara provet med enkelhet ges möjlighet att genomföra det dagen efter att personen anlänt till Sverige till exempel.