Fördelar och nackdelar med ett medborgarskapstest

Diskussionerna om ett medborgarskapstest har pågått länge i Sverige. Anledningarna till att diskussionerna förts har varit många, de främsta har varit att invandrare setts som en börda i det svenska samhället och att om inte Sverige inför striktare kontroller för att avgöra en invandrares kompetens och vilja att anpassa sig till Sverige så ska den invandraren heller inte kunna få medborgarskap.   

Att avgöra vilka fördelarna respektive nackdelarna är med ett medborgarskapstest är inte någon enkel uppgift. Detta beror på att det blir väldigt mycket värderingar i vad ett medborgarskapstest kommer att tjäna för syfte. För vissa debattörer är en stor del av idén med ett medborgarskapstest att minska antalet personer som får ett svenskt medborgarskap medan det för andra debattörer är ett sätt att, genom att tvinga blivande medborgare att till exempel lära sig svenska, höja nivån på de nya medborgarna så att de lättare kan integreras i det svenska samhället och göra nytta där. Det finns förstås också debattörer som är helt och hållet emot ett medborgarskapstest eftersom de anser att det är inhumant att ställa krav på personer som är i behov av skydd. 

Bakgrund – Varför införa ett medborgarskapstest?

Diskussionen om ett medborgarskapstest har i mångt och mycket varit ett svar på hur man ska hantera invandringen. För de som propagerat mot invandring har ett medborgarskapstest varit en idé som ska bekräfta att få invandrare kommer att klara kraven för att bli medborgare. De som har propagerat för invandring har å andra sidan sett ett medborgarskapstest som ett sätt att visa att invandrare faktiskt många gånger har anpassat sig väl så bra och därför förtjänar ett medborgarskap. Hos de som stödjer invandring har det dock ofta funnits tendenser till att vara strikt emot ett medborgarskapstest, de har endast accepterat tanken och börjat föra diskussionen i ljuset av politiska alternativ i migrationspolitiken som ligger än mer fjärran från de egna idealen. 

En sak är dock säker när det gäller ett medborgarskapstest, och det är att det alltid kommer att vara föremål för en intensiv debatt. Vem ska till exempel bestämma vad som ska ingå i medborgarskapstestet? Hur ska frågorna tas fram? Hur ska testen rent praktiskt genomföras? Det finns många frågor att besvara när det gäller medborgarskapstestet, frågor som aldrig någonsin kommer att få svar som alla parter kommer vara överens om att de är rätt svar. 

Fördelar med ett medborgarskapstest

När det gäller fördelarna med ett medborgarskapstest så finns det många fördelar som är uppenbara för envar, så länge man anser att krav bör ställas på invandrare överhuvudtaget. Ett medborgarskapstest som bygger på gedigna sociala undersökningar, är välproducerat och vars genomförande är bra organiserat kan ha en hel del konkreta fördelar för samhället. Att hela processen är professionellt utarbetad och utförs på ett bra sätt är förstås också mycket viktigt för att vinna acceptans i den allmänna opinionen. 

Några fördelar med ett medborgarskapstest kan vara att: 

  • Det blir tydligt att svenskt medborgarskap har ett värde och att det inte tilldelas vem som helst
  • Testet underlättar integrationen och gör det lättare för invandrare att hitta en plats i det svenska samhället
  • Det blir tydligt vad som krävs för att kunna etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
  • Kunskaper om invandrares förmågor och utmaningar kan samlas in

Nackdelar med ett medborgarskapstest

Precis som det finns fördelar med ett medborgarskapstest så finns det också nackdelar. Det finns stora risker att processen för att ta fram testet för medborgarskap, som till exempel att välja ut ämnesområden och att bestämma vilka frågor som ska ställas och på vilken nivå de ska ställas, blir politiserad och blir föremål för en politisk debatt som aldrig avslutas. Denna utmaning kan också få konsekvensen att medborgarskapstestet ändras eller tas bort och återinförs för varje gång majoriteten i Riksdagen förändras. 

Några av de mest uppenbara nackdelarna med ett medborgarskapstest är att: 

  • Det kommer att kosta pengar att genomföra
  • Den politiska risken kring testet för medborgarskap är stor, det finns en uppenbar risk för att provet ändras och blir utsatt för politiska nycker, som riskerar att förta nyttan med provet. Detta kan också blir en självuppfyllande profetia för de som är emot testet
  • Testet blir orättvist då invandrare från olika länder har helt olika förutsättningar att klara kraven som ställs 

Sammanfattning – Fördelar och nackdelar med ett medborgarskapstest

Ett medborgarskapstest i Sverige är från första början en mycket kontroversiell idé och debatten om att införa ett medborgarskapstest har varit långdragen och uppslitande. De olika sidorna har under lång tid stått långt ifrån varandra men situationen har förändrats då den allmänna opinionen har förskjutits till att bli mycket negativ till invandring i allmänhet men flyktinginvandring i synnerhet. 

Den förskjutna opinionen, där till exempel Sverigedemokraterna har ökat sitt stöd till runt tjugo procent, har gjort att de stora partierna har sett det som en överlevnadsfråga att anpassa sig till folkopinionen. Det är denna situation som gjort att diskussionen om medborgarskapstest gått från att anses vara en obskyr och främlingsfientlig idé till att bli något som diskuteras konkret.