Medborgarskapsprov föreslås i Sverige

I Sverige har flykting-, och annan, invandring diskuterats intensivt under många år. Det har varit en många gånger passionerad debatt med undertoner av både rasism och naivitet där pragmatikerna många gånger har kommit i skymundan. En pragmatisk syn på till exempel flyktinginvandring skulle kunna vara att det går att samvetsfullt ta emot flyktingar men samtidigt ha en plan för hur dessa flyktingar ska integreras i det svenska samhället.  

Under det senaste halva decenniet, framförallt på grund av flyktingkatastrofen 2015, har den sida som förespråkar en restriktiv invandring vunnit terräng och detta har lett till att det har ansetts nödvändigt att göra det svårare att komma som flykting till Sverige samtidigt som det har utarbetats planer på att ställa högre krav på de flyktingar som redan befinner sig i Sverige. 

Ett av sätten som utmaningen med flyktingar hanterats är att helt enkelt avslå asylansökningar då kraven på vad som anses vara giltig grund för att en person som ska anses vara en flykting har höjts, en annan metod är att inte förlänga uppehållstillstånden för de personer som redan befinner sig i Sverige och sedan handlar det om integration av de flyktingar som redan befinner sig i Sverige. Rent krasst har debatten kommit att handla om hur man ska försvenska de flyktingar och andra invandrare som redan befinner sig i Sverige. 

Medborgarskapsprov i Sverige – Bakgrund

I många länder har det sedan länge funnits olika former av medborgarskapsprov som invandrare behöver klara för att de ska beviljas medborgarskap. Det har alltid funnits en mängd andra kvar för att en invandrare ska beviljas medborgarskap, att personen varit bosatt i det nya landet en viss tid är ett exempel, att personen inte har begått brott är ett annat vanligt krav. 

Men i Sverige handlar diskussionen om medborgarskapsprov nästan uteslutande om integration. I det svenska samhället har det vuxit fram en opinion som är mycket missnöjd med hur invandringspolitiken och integrationen av flyktingar och invandrare till det svenska samhället har hanterats. Många svenskar tycker att särskilt flyktingar utgör en alltför stor belastning på samhället i förhållande till de humanitära skäl som finns för att ta emot flyktingar. Det finns också en uppfattning om att Sverige tagit emot en oproportionerligt stor andel flyktingar, särskilt i jämförelse med andra länder i Europeiska Unionen. 

Utmaning med integration av flyktingar har skapat politiskt tryck

I Sverige finns det finns många exempel på samhällsproblem som av många medborgare uppfattas som ett resultat av en misslyckad integrationspolitik, eller rent av som ett resultat av all sorts invandring överhuvudtaget. Visst har det alltid funnits skepsis mot invandring men det var speciellt två faktorer som fick kritiken mot invandringen att växa så lavinartat att den så kallade extremhögern fick en stark ställning i Sverige och att stödet för ett medborgarskapsprov därmed växte; de etablerade partiernas växande politiska korrekthet, den därmed påföljande liberala politiken i invandringsfrågan samt 2015 års flyktingkris, som i mångt och mycket skapades av Rysslands inträde i inbördeskriget i Syrien. 

Faktum är att under lång tid hade både Socialdemokraterna och Moderaterna en tämligen återhållsam syn på invandring, Socialdemokraterna för att skydda de svenska arbetarna mot konkurrens och Moderaterna av nationalistiska skäl. Men med glidningen mot en mer liberal hållning i invandringsfrågan lämnade de fältet öppet för Sverigedemokraterna som samtidigt hade möjlighet att kapitalisera på just flyktingkrisen, och en av Sverigedemokraternas viktigaste frågor är just ett medborgarskapsprov för invandrare. Hur flyktingkrisen hanterades av olika länder inom Europeiska Unionen fick också stor inverkan på den politiska debatten om flyktingar i Sverige. Sverige tog emot en oproportionerligt stor andel av de flyktingar som vandrade genom Europa 2015 samtidigt som andra länder, bland andra Danmark, införde än hårdare restriktioner mot invandring. 

Kriminalitet en del av bakgrunden till medborgarskapsprov

Om den är en direkt följd av invandringen eller inte är inte helt och hållet klarlagt men många svenskar uppfattar det som att den gängkriminalitet som etablerat sig i framförallt Sveriges större städer är direkt kopplad till invandringen. Gängkriminaliteten ger hela tiden stora rubriker i media och antalet skjutningar, bombningar och de därmed följande dödsoffren har varit många, och då en stor del av denna grova brottslighet kopplas till invandringen så får det självklart ett stort inflytande på den politiska debatten i allmänhet och samhällsopinionen i synnerhet. Kravet på ett medborgarskapsprov är i detta avseende kopplat till en tro på att ett sådant krav skulle göra det svårare för kriminella att få medborgarskap, men det finns all anledning till att tro att många av de grovt kriminella inte är medborgare utan endast har uppehållstillstånd eller rentav vistas illegalt i Sverige. Samtidigt har det visat sig att antalet faktiska utvisningar från Sverige ligger långt efter hur många utvisningar som det beslutats om. 

Vilken väg föreslås när Sverige inför ett medborgarskapsprov? 

Förslaget om medborgarskapsprov är bara en av delarna i ett stort lagförslag om förändringar i migrationslagstiftningen. 2016 infördes en förändring i lagstiftningen avseende försörjning i samband med anhöriginvandring, kraven skärptes på att den så kallade ankarpersonen, den som redan bodde i Sverige, skulle kunna försörja de anhöriga som anslöt i Sverige. Den lagen var tillfällig och när den nu ska tas bort har det lagts ett omfattande förslag om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd, förnyad lagstiftning om försörjning och också just medborgarskapsprov.