Vad ska ingå i Sveriges medborgarskapstest?

Många svenskar anser att integrationspolitiken är ett misslyckande. Det är framförallt flyktingar som avses när svensken i gemen talar om integrationspolitiken, och den allmänna uppfattningen är att Sverige tagit emot alldeles för många flyktingar, att många av dessa flyktingar inte gör tillräckligt för att anpassa sig till Sverige, att många är eller blir kriminella och att den svenska staten ställer alldeles för låga krav på integration och arbete. 

Fler och fler personer delar uppfattningen om att flyktingmottagandet har varit för omfattande och att integrationen fungerat dåligt vilket fått Sveriges politiska landskap att förskjutas till en mer restriktiv inriktning avseende flyktingar och invandring. Vad som konkret ska göras för att komma tillrätta med integrationsproblemet råder det dock fortfarande stora åsiktsskillnader om. Det är i denna debatt som krav på medborgarskapstest har förts fram av fler och fler politiker. Om ett medborgarskapstest blir en realitet, vad ska det i så fall omfatta?

Språk som en del av medborgarskapstestet

Det som de allra flesta människor ser som den mest naturliga delen av ett medborgarskapstest är ett språktest. Det anses naturligt att den som bor i Sverige bör kunna svenska på en nivå som är tillräckligt hög för att kunna fungera och arbeta i Sverige. Vilken nivå detta är kommer förstås att debatteras flitigt och den debatten lär inte ta slut även om ett medborgarskapstest faktiskt införs till slut. Det kommer säkert att bli samma typ av debatt som redan äger rum om skolpolitiken i allmänhet, vilka krav är rimliga att ställa och hur ska man hantera situationen för svaga elever? 

Det har från Migrationsverket också förts fram kritik mot alla typer av generella språkkrav då det finns vissa typer av invandrare som är vitala för Sverige och som antagligen aldrig kommer att klara ett medborgarskapstest i svenska språket. Det är de högkvalificerade invandrarna som arbetar inom akademi och storföretag. Dessa personer vistas normalt i Sverige under ett begränsat antal år, är välbetalda och arbetar nästan alltid i rent engelskspråkiga miljöer. 

Medborgarskapstest för kultur

Utöver krav på kunskaper i svenska som en del av ett medborgarskapstest har det framförts krav på att invandraren ska ha kunskaper om svensk kultur för att beviljas ett svenskt medborgarskap. Kunskaper om något som är så svårt att definiera som “svensk kultur” skapar förstås en hel del utmaningar och kommer säkert att leda till en debatt som, även om inte lika intensiv, säkert blir mer långdragen än vad debatten om vad kunskaper i svenska egentligen innebär.  

Kunskaper om hur svenska samhället fungerar

Ännu en avdelning som skulle kunna komma att ingå i ett medborgarskapstest är ett deltest som handlar om hur det svenska samhället fungerar. Det har ofta ansetts att många invandrare saknar insikter i hur Sverige styrs och hur detta styrelsesätt påverkar medborgares rättigheter och skyldigheter i samhället. Från sidan av debatten kan man tycka att frågan om rättigheter och skyldigheter kanske är, tillsammans med språkkravet, en av de mest relevanta delarna av ett eventuellt medborgarskapstest. För varje medborgare är det relevant att veta vilken juridisk relation man faktiskt har till samhället i övrigt, inte minst för att kunna hävda sina rättigheter när så behövs. 

Precis som i de andra avsnitten i ett eventuellt medborgarskapstest så kommer ett avsnitt om hur Sverige styrs att väcka debatt. En fråga som man direkt kan ställa sig är hur många etniska svenskar det är som faktiskt har ett riktigt hum om hur deras eget samhälle styrs. Det räcker med att läsa några artiklar i dagspressen för att se hur missförstånden haglar. Vem har egentligen ansvar för vård och omsorg i Sverige? Svaret är komplext eftersom kommunerna har ansvar för omsorg, regionerna för vård och staten för reglering och övervakning av både vård och omsorg, samt många gånger också ansvarar för finansiering av desamma. Det finns många andra exempel som är lika komplexa. 

Kunskaper om svensk historia och värderingar

Väldigt många av de politiker och organisationer som driver frågan om ett svenskt medborgarskapstest har också krävt att kunskaper om svensk historia och svenska värderingar ska ingå i detta test. Svensk historia och svenska värderingar är förstås väldigt mycket av det som gör en person till svensk. Man delar en historia och man delar ett synsätt på världen, värdering. Detta gör att man kan fungera i ett kollektiv och det gör i sin tur att kollektivet kan bli framgångsrikt, och på ett bra sätt skydda och ta tillvara sina medlemmars intressen. Men återigen, vad ska ingå i ett sådant test? 

Lojalitetsförklaring – Mycket kontroversiellt 

Slutligen har vi det mest kontroversiella förslaget, att det ska ingå en lojalitetsförklaring i medborgarskapstestet. Lojalitetsförklaringar har en lång historia i många samhällen, även i det svenska. Egentligen är det underförstått att man som medborgare, eller snarare genom att uppehålla sig på en viss plats, är lojal mot ett land, eftersom man genom att vistas där blir subjekt för de lagar som råder i det samhället. 

Men att uttryckligen gå ed på att man är lojal är en känslig fråga, inte bara i Sverige utan i hela EU. Få har glömt de diktaturer som krävt lojalitet av sina soldater och hur dessa soldater i sin tur har pekat på eden man ingått som ursäkt för de brott man begått. I USA är det dock legio att göra lojalitetsförklaringar. Amerikanska skolungdomar börjar ofta skoldagen med att lova lojalitet gentemot “konstitutionen och Amerikas Förenta Stater”. Vi får se hur det blir med den saken i Sverige.